Samen met uw Lijn- en Stafmanagers, portfoliomanagers,
HR, en uw project- lean- en agile-teams realiseren wij
meetbare groei in verbetermanagement

"Risicomanagement helpt om het onderwijs van
peuters en kleuters in de townships van Kaapstad
te verbeteren."
Peter Postema ~ PRINCE2 for Africa Foundation

Focus op verandering en benefits

"Mijn opdrachtgevers hebben één ding gemeen:
ze willen innovatie versneld in de markt zetten."
Josephine Groot ~ Freelance Projectmanager

"Tijdens enkele workshops hebben we de benefits
in kaart gebracht met de stakeholders."
Annelies Contze ~ Sophia Kinderziekenhuis

"P3M3 helpt ons om de groei en prestaties van
onze organisatie te meten en te ondersteunen."
Frank Versloot ~ VodafoneZiggo

Verbeteren zonder te veranderen?

Laten we maar meteen “to the point” komen. Met een goede beschrijving van een gewenste aanpak komt u er niet. Om uw organisatie te ontwikkelen, is het essentieel dat de beoogde werkwijze ook in de praktijk wordt gebracht. Dan kan de effectiviteit van de werkwijze worden beoordeeld, geëvalueerd en verder verbeterd. Totdat u het gewenste prestatieniveau voor uw organisatie of afdeling bereikt. En dat is nu precies waar de schoen in veel organisaties wringt.

Veranderen moet je willen

Veranderingen komen zelden vanzelf tot stand. Als betrokkenen, waaronder het leiderschap van uw organisatie, het niet willen, dan zal het ook niet gebeuren. En dan blijven de verwachte prestatieverbeteringen (benefits) uit. De professionalisering van verandermanagement houdt een verandering op zichzelf in. Om de succeskans te vergroten dient deze te worden aangepakt als formeel veranderinitiatief.

Een stevige basis om te professionaliseren

Net als bij een project, een Agile- of LEAN-initiatief is er een stevige basis nodig om de professionalisering van verandermanagementactiviteiten succesvol te realiseren. Succes betekent in dit verband dat prestaties van (portfolio’s van) veranderinitiatieven verbeteren. Bijvoorbeeld minder uitloop of budgetoverschrijdingen. En zeker zo belangrijk: steeds vaker de benefits uit de Business Case realiseren en de daarvoor noodzakelijke veranderingen.

Bewustwording, visie, leiderschap en benefits

Voordat een organisatie nieuwe procedures gaat ontwikkelen is het van belang om stil te staan bij de redenen om te veranderen, de verwachte voordelen en hoe deze gaan worden gemeten. Tevens is er voldoende aandacht en effectief leiderschap nodig om draagvlak maar ook commitment voor de noodzakelijke veranderingen te ontwikkelen. Met een goed plan is de kans op succes vervolgens groter.

Keuzes maken en mikken

Hebt u scherp voor ogen welke prestaties van (portfolio’s) van veranderinitiatieven u wilt verbeteren en hoe u wilt gaan meten dat deze prestatieverbeteringen worden bereikt? In de onderstaande afbeeldingen ziet u een paar bekende plaatjes uit het vakgebied van verandermanagement. Waar liggen de prioriteiten voor uw organisatie en de prestatieverbetering van veranderinitiatieven?

Welke prestaties wilt u graag verbeteren?

Wilt u de time to market en impact van uw softwareontwikkeling verbeteren? Staat uw organisatie onder kostendruk? Zij de baten van strategische veranderingen onduidelijk? Wilt u de reputatie van uw organisatie verbeteren door risicomanagement? Heeft uw organisatie te kampen met kwaliteitsproblemen? Wordt de scope van veranderingen onbeheerst vergroot?

Hoe wordt de managementaanpak van uw organisatie geborgd en verbeterd?

Herkent u zich in de uiteenzetting over het inbedden, borgen en verbeteren van de managementaanpak zodat veranderinitiatieven ook aantoonbaar en meetbaar beter gaan presteren? Meestal is de basis voor de werkwijze wel aanwezig maar dient deze op enkele punten net iets beter te worden toegesneden op de praktijk van uw organisatie. Ook hebben managers en medewerkers ondersteuning nodig bij het inwerken, toepassen, evalueren en verder verbeteren van de werkwijze totdat de gewenste managementroutines “business as usual” zijn en de gewenste prestaties ondersteunen.

Wilt uw vraag graag bespreken met een van onze adviseurs? Bel dan 030-22 11 987 of mail naar: [email protected].

Welke Change Management Capability wilt u beter inbedden en borgen?

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

P3M3 helpt om de groei in de managementvolwassenheid van de organisatie te meten, verbeterkansen te identificeren, en input te verschaffen voor verbeterplanning. Ook biedt P3M3 de mogelijkheid om de organisatie zelf onafhankelijk te laten certificeren.

Het mooie van P3M3 is dat het organisaties ondersteunt om draagvlak en commitment te ontwikkelen voor de huidige aanpak, de verbetervisie, de gewenste aanpak, verwachte voordelen en de verbeterplanning om naar de gewenste situatie te ontwikkelen.

Onderzoek heeft aangetoond dat het ontwikkelen, invoeren, inbedden, borgen en verbeteren van standaard management routines een verloop kent waarbij de groei met een niveau in volwassenheid ongeveer 1 ½ jaar is.

Dat wil zeggen van niveau 1 (bewustwording) naar niveau 2 (herhaalbaar) naar niveau 3 (gedefinieerd) naar niveau 4 (gemanaged) naar niveau 5 (geoptimaliseerd).

Met de groei in volwassenheid nemen ook de voorspelbaarheid en de netto prestaties van de organisatie naar aanleiding van investeringen in veranderinitiatieven toe.

Te bereiken benefits of prestatieverbeteringen vormen het uitgangspunt en het doel van elke investering in een verandering of een portfolio van veranderinitiatieven. Elke organisatie heeft een missie. Financiële prestaties zijn in nagenoeg alle gevallen eerder randvoorwaardelijk dan het eigenlijke doel. Het gaat eigen juist altijd om niet financiële prestaties die waarde betekenen voor organisaties, klanten, burgers en andere stakeholders.

Met de groei in managementvolwassenheid in een van de 12 verbeterdisciplines zal ook het leiderschap en de cultuur zich verder ontwikkelen. Het gedachtengoed en de aanpak en een mindset van continu verbeteren zitten nu in de genen van de organisatie en de mensen.

Eigenaarschap en sponsorship van Good Practice standaards dienen op bestuurlijk niveau wel te worden geborgd in de organisatie om ervoor te zorgen dat er periodiek onafhankelijk wordt gekeken of het raamwerk nog steeds aansluit op de behoefte van de organisatie en of leerpunten worden vertaald naar een betere aanpak.

Leiderschap is noodzakelijk om veranderingen te kunnen realiseren. Veranderingen gaan van nature gepaard met weerstand en onzekerheid. Veranderingen kunnen worden gepland maar moeten vooral worden geleid om ze tot stand te brengen en de benefits te kunnen realiseren.

Cultuur heeft betrekking op de waarde die leiders en medewerkers hechten aan Good Practice en een systematische aanpak van veranderinitiatieven. Dit is nodig om de effecten van een vastgestelde aanpak te kunnen evalueren en de aanpak vervolgens verder te verbeteren tot het gewenste prestatieniveaus is bereikt.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag