Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden Global Project Performance
 2. “GPP”: Global Project Performance VOF, gevestigd te Global Project Performance
  WTC Papendorp
  Papendorpseweg 100
  3528 BJ Utrecht

  Tel: +31 (0) 30 22 11 987
  Email: [email protected]

  en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54711851.

 3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van GPP wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.
 4. Een "Open Training" is een training waarvoor mensen van verschillende organisaties zich in kunnen schrijven. Het open cursusrooster van Global Project Performance wordt gepubliceerd via onze website. 
 5. Een "Incompany training / Bedrijfstraining" is een training die specifiek voor een organisatie wordt georganiseerd. Dit soort trainingen kan worden uitgevoerd op de locatie van de klant. De klant kan GPP ook vragen om een locatie te organiseren.
 6. Een "Event" is een eenmalig evenement dat we organiseren zoals bijvoorbeeld een masterclass van een dag. 

Artikel 2. Algemeen

 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GPP en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met GPP, voor de uitvoering waarvan door GPP derden dienen te worden betrokken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. GPP en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Indien GPP niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat GPP in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod en overeenkomst open trainingen en events

 1. Voor open trainingen en events zijn de gepubliceerde tarieven op onze website van toepassing. In onderling overleg en ter beoordeling van GPP kunnen afwijkende voorwaarden overeen worden gekomen zoals bijvoorbeeld een korting.
 2. GPP is alleen gebonden aan bijzondere voorwaarden voor zover deze schriftelijk zijn overeen gekomen. Dit kan in de vorm zijn van een uitgebrachte officiële offerte of een email met daarin het aanbod.
 3. De klant gaat een overeenkomst aan met GPP door middel van een inschrijving voor een open opleiding of training.
 4. Inschrijving kan plaats vinden via het digitale inschrijfformulier op de website, per e-mail, telefonisch of via een fysiek formulier.
 5. Door inschrijving maakt de klant kenbaar de algemene voorwaarden van GPP te kennen en te aanvaarden.
 6. GPP stuurt per e-mail een bevestiging naar de klant. Deze bevestiging geldt als bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4. Aanbod en overeenkomst incompany trainingen 

 1. Overeenkomsten over incompany trainingen worden gebaseerd op een door GPP uitgebracht en gedocumenteerd aanbod. Dit aanbod kan worden gedaan in de vorm van een e-mail (al dan niet met een inhoudelijk voorstel) of een formele offerte.
 2. Het aanbod bevat over het algemeen de bepalingen ten aanzien van de inhoud, de duur, de locatie en kosten van de training. 
 3. De klant gaat een overeenkomst aan met GPP door middel van het bevestigen en in opdracht geven van de uitvoering van een incompany training aan GPP.
 4. Deze opdracht kan door de klant worden verstrekt per telefoon, per mail of een ondertekende schriftelijke overeenkomst (al dan niet in digitaal formaat).
 5. GPP stuurt per e-mail een bevestiging naar de klant. Deze bevestiging geldt als bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 5. Prijs en betaling van open trainingen, incompany trainingen en events

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.
 2. Betaling van het gehele factuurbedrag voor deelname aan een open training, de uitvoering van een incompany training of deelname aan een event, dient steeds te geschieden voor de eerste trainingsdag, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim.  
 4. Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Klant.
 5. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
 6. Indien GPP echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. GPP is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van GPP in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Klant.
 2. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 3. Voor zover GPP, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen GPP verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van GPP in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van GPP beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 7. E-Learning

 1. Ten behoeve van het volgen van een E-learning opleiding of training (= een opleiding of training die door GPP aan de Klant ter beschikking wordt gesteld via internet of andere elektronische weg, waarbij interactief gebruik gemaakt wordt van een computer) kan GPP de Klant niet-exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.
 2. De door GPP aan de Klant verstrekte wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met GPP.
 3. De in lid 2 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een E-Learning opleiding of training. De Klant zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De Klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.

Artikel 8. Annulering en tussentijdse beëindiging van deelname aan open trainingen en events 

 1. Annulering door de klant van deelname aan een open training of event voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag (al dan niet via E-Learning) kan alleen telefonisch via 030 – 22 11 987 of per e-mail: [email protected].
 2. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt 10% de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht.
 3. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt 50% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
 4. Na de start van de opleiding of training kan de training niet meer worden geannuleerd en is het gehele cursusbedrag verschuldigd.
 5. Voor deelname aan events en masterclasses geldt dat bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van het event dat 100% van het factuurbedrag verschuldigd is.
 6. In alle gevallen kan, maar alleen na toestemming van GPP, een vervanger worden gestuurd.
 7. De Klant is gerechtigd de reeds aangevangen opleiding of training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de opleiding of training bij de Klant in rekening gebrachte kosten blijven in dat geval verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald aan de Klant), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door GPP.

Artikel 9. Verplaatsing van deelname aan open trainingen

 1. Alleen in onderling overleg kan voor de start van een open training besloten worden om deelname aan een open training te verplaatsen naar een later moment.
 2. Bij verplaatsing van de cursusdatum meer dan 14 dagen voor aanvang van de eerste c.q. oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt een bedrag van € 125,- exclusief btw in rekening gebracht.
 3. Bij verplaatsing van de cursusdatum binnen 14 dagen voor aanvang van de eerste c.q. oorspronkelijk overeengekomen opleidings- of trainingsdag wordt een bedrag van € 175,- exclusief btw in rekening gebracht.
 4. Na de start van een open training, kan het verplaatsen van deelname aan een open training naar een latere datum alleen in onderling overleg tot stand komen. Hierbij worden dan in ieder geval locatiekosten en € 175,- exclusief btw aan administratiekosten in rekening gebracht. GPP is gerechtigd om ook eventuele andere gemaakte kosten en aangegane verplichtingen door te berekenen.

Artikel 10. Annulering en verplaatsing van incompany trainingen

 1. Annulering door de klant van een incompany training voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag (al dan niet via E-Learning) kan alleen telefonisch via 030 – 22 11 987 of per e-mail: [email protected].
 2. Voorwaarden voor het annuleren en verplaatsen van incompany trainingen worden in onderling overleg tussen de klant en GPP schriftelijk (of per email) overeengekomen.  
 3. De Klant is gerechtigd de reeds aangevangen opleiding of training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de opleiding of training bij de Klant in rekening gebrachte kosten blijven in dat geval verschuldigd en worden niet terugbetaald aan de Klant)

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan GPP of zijn licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal enzovoorts.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van GPP ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GPP niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.
 3. De Klant is aan GPP per overtreding van het in lid 2 bepaalde een boete verschuldigd van € 10.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Daarnaast heeft GPP het recht de in artikel 5 lid 2 bedoelde identificatiegegevens onmiddellijk te blokkeren, zonder dat GPP aansprakelijk is voor daardoor geleden schade aan de zijde van de Klant.

Artikel 12. Verwerking (persoons)gegevens

 1. De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Klant aan GPP verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van GPP.
 2. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van GPP.
 3. De Klant en GPP zullen zich houden aan de op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

Artikel 13. Overige rechten GPP

 1. In geval van een (ter beoordeling van GPP) te gering aantal deelnemers voor een met de Klant overeengekomen opleiding of training, behoudt GPP zich het recht voor de betreffende opleiding of training te laten vervallen c.q. niet door te laten gaan.
 2. Om reden van veranderingen in exameneisen (al dan niet van overheidswege) of kwalitatieve verbetering, behoudt GPP zich het recht voor om programma’s van opleidingen of trainingen gedurende de overeenkomst te wijzigen.
 3. GPP behoudt zich het recht voor om de materiaalkosten gedurende de overeenkomst te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een opleiding of training wijzigt.

Artikel 14. Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens GPP, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij GPP partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Wij doen er alles aan om de beste kwaliteit tegen de beste prijs te leveren in onze dienstverlening. Mocht u onverhoopt niet (geheel) tevreden zijn over onze dienstverlening dan kunt u een vraag of klacht indienen. Dit kan telefonisch (030-22 11 987) of per e-mail ([email protected]). Wij zullen in alle gevallen kosten noch moeite sparen om u naar volle tevredenheid van dienst te zijn.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, neem dan graag contact met ons op: https://www.globalprojectperformance.com/mail-ons of bel 030 22 11 987.