Risicomanagement

Niet alle risico's zijn de te vermijden. Daarom moet risicomanagement een integraal onderdeel zijn van de besturing van uw strategie, programma's, projecten en de dagelijkse bedrijfsvoering. Wat is de risicobereidheid van uw organisatie? Hoe borgt u het nemen van geïnformeerde besluiten? En hoe beheerst u de risicoblootstelling?

Wilt u risicomanagement best practices binnen uw organisatie invoeren, verbeteren of professionaliseren? Wij denken graag met u mee over de kortste route naar duurzame risicobesturing.

Accredited Training Organisation Management of Risk MOR
Meeste P3M3-assessments Nederland inclusief risicomanagement
Groot in publieke en private sector

Quote risicomanagement in de Praktijk bij VodafoneZiggo

"Voor VodafoneZiggo mochten we het risicomanagementraamwerk ontwikkelen voor het management van risico's op project- en portfolioniveau"
VodafoneZiggo, Ontwikkeling Risk Management Framework

Hoe werkt risicomanagement in uw organisatie?

Ontwikkelen uw management en teams eenduidige definities van risico's? Worden issues benut om standaardlijsten met risico's te onderhouden? Wordt de verzameling van risico's uit het risicoregister systematisch geëvalueerd om de actuele risicoblootstelling te beoordelen ten opzichte van de risicobereidheid van uw organisatie? Is er een duidelijk onderscheid tussen het management van risico's op project-, programma-, strategisch- en operationeel niveau?

Incompany maatwerk

Bij het professionaliseren van risicomanagement is het belangrijk om dit goed te richten en af te bakenen. Zo ontwikkelt u focus en brengt u duidelijkheid in uw organisatie. Wij bieden 4 gemodelleerde best practices om projectmanagement te professionaliseren. Afhankelijk van uw specifieke context zal de ene of andere oplossing beter aansluiten.

Oplossing 1. Incompany training basis


Risicomanagement is een onderdeel van standaards zoals PRINCE2, Projectmatig Creëren, Projectmatig Werken, PRINCE2 Agile of IPMA. Toch komen organisaties vaak onvoldoende toe aan een degelijke aanpak van risicomanagement. Wilt u samen met uw teams een gemeenschappelijke basis leggen voor praktijkgericht risicomanagement? Organiseer dan een incompany basistraining. Deze snijden we volledig toe op de unieke context en cultuur van uw organisatie. 

Oplossing 2. Incompany training plus


Wordt er al gewerkt met risicoregisters, risico workshops en zijn risico's opgenomen in de voortgangsrapportages? Ervaart desondanks nog steeds teveel verrassingen? Wordt er onvoldoende eigenaarschap genomen over individuele risico's? Met onze incompany training plus introduceert u complementaire kennis en competenties en lost u concrete problemen op. Zo bouwt u aan een cultuur van betrokken risicomanagement.

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Mensen en organisaties zijn gehecht aan hun "comfort zone" en de daaraan verwante gewoontes. Slaagt uw organisatie er onvoldoende in om terugkerende issues met betrekking tot risicomanagement op te lossen? Gaat organisatieadvies u nog een stap te ver? Kies dan voor trainen om te transformeren. Tijdens een intensief programma veranderen uw teams hun aanpak van risico's in de praktijk. Onze aanpak zorgt voor transparantie en het vermogen om de vereiste transformatie te borgen. 

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


Heeft uw organisatie een audit of review gehad? Moet de volwassenheid echt omhoog? Willen uw teams zelf weten waar ze staan en wat de volgende stappen zouden moeten zijn? Kies dan voor organisatieadvies. Daarbij kunnen we een mix van interventies inzetten waaronder P3M3-assessments. Zo ontwikkelen we samen met uw teams een gedragen inzicht in de huidige sterktes en zwaktes van uw organisatie. Daarmee neemt de kans op succesvolle transformatie van risicomanagement sterk toe.

Quote Risicomanagement Erasmus MC

"De vastgoedorganisatie van het Erasmus MC hebben we ondersteund met een nulmeting en ontwikkeling en implementatie van een raamwerk, resulterend in certificering van de projectorganisatie (14de wereldwijd)"
Erasmus MC, Ontwikkeling P3M3 Risk Management Maturity

Risicomanagement methodieken 

De basis van risicomanagement zou een brede groep van mensen binnen uw project- en veranderorganisatie in de vingers moeten hebben. We moeten per slot van rekening allemaal vooruitdenken. Voldoende voorspelbaarheid, beheersing en communicatie zijn belangrijke thema's. De basis van risicomanagement is een integraal onderdeel van bijna elke managementmethodiek. Denk bijvoorbeeld aan PRINCE2, Agile PM, PRINCE2 Agile, MSP of MoP.

Wat heeft de brede groep gebruikers nodig? 

De brede groep gebruikers heeft vooral ondersteuning en advies nodig bij het leren toepassen en inbedden van risicomanagement in de projecten, programma's, portfolio's en het management van de organisatiestrategie. Gedetailleerde methodieken voor risicomanagement zijn eerder gericht op risicomanagementspecialisten. Denk aan risicomanagers die risicomanagement op moeten zetten binnen organisaties.

Methodiek: M_o_R - Management of Risk

De bekendste geaccrediteerde risicomanagementmethodiek in Nederland is Management of Risk. MOR omvat een integrale benadering van risicomanagement voor uw organisatie. Hoe ontwikkelt u een productieve risicomanagement cultuur? Hoe betrekt u stakeholders en zorgt u voor goede communicatie? MOR helpt ook om ervoor te zorgen dat de juiste risico's op het juiste niveau in uw organisatie worden gemanaged: project, programma, strategie en dagelijkse bedrijfsvoering. Risicomanagement in PRINCE2, MSP, MoP en P3O zijn gebaseerd op de MOR-marktstandaard.

GPP Praktijkaanpak

De meeste organisaties willen gewoon graag dat risicomanagement praktisch wordt toegesneden op hun eigen activiteiten en aanpakken. De GPP Praktijkaanpak voorziet hierin. We benutten universele best practices van risicomanagement en snijden deze volledig toe op uw organisatie en activiteiten. Risicomanagement binnen een scholengemeenschap of zorg krijgt zo een heel andere invulling dan bij een aannemer, verzekeraar of kernreactor. Wettelijke eisen en de risico's zelf zijn anders. 

P3M3 Project Programme Portfolio Management Maturity Model

Wilt u inzicht in de risicomanagement volwassenheid van uw organisatie? Organiseer dan een P3M3-assessment. P3M3 is dé internationale marktstandaard in zowel de publieke als private sector voor de beoordeling van de managementvolwassenheid van organisaties voor het project-, programma- en portfoliomodel. Samen met uw teams ontwikkelen we een gedragen inzicht in de "current state" en ontwikkelen we praktisch uitvoerbare verbeterplannen. 

Quote Risicomanagement Ministerie SZW

"We mochten het programma BRZO+ ondersteunen dat als doel had om de uitvoering van de veiligheidsregels bij de meest risicovolle bedrijven in Nederland te stroomlijnen"
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Transformatie risicomanagement

Welke risicomanagement competenties wilt u trainen?

In de professionalisering van risicomanagement is nog een wereld te winnen. Veel mensen hebben de kennis. Maar binnen organisaties is het vaak een "kind van de rekening". Wat heeft uw organisatie nodig om de voorspelbaarheid van projecten en veranderingen drastisch te verbeteren? Is er een gebrek aan kennis? Of hebben uw teams vooral hulp nodig bij het leren toepassen in de praktijk en de samenwerking? 

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze risicomanagement trainers zelf.

Quote Risicomanagement Infrakennis

"Voor Van Voskuilen Infrakennis mochten we voor het hele team een praktijkgerichte introductietraining risicomanagement uitvoeren"
Van Voskuilen / Infrakennis, Risicomanagement introductietraining
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze risicomanagementspecialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.