10 P3M3-assessments Ministerie van Binnenlandse Zaken

18-04-2023

Wilt u portfoliomanagement verankeren in de besturing van uw organisatie zodat u meer grip krijgt op het portfolio van veranderingen dat nodig is om realisatie van de strategische beleidsdoelstellingen te borgen? Overweeg dan om P3M3 in te zetten om de kwaliteit van uw portfoliomanagementprocessen te besturen en cultuur van continu verbeteren te borgen.

Zo voerden wij recent in een periode van slechts 2 maanden (februari en maart 2023) maar liefst 10 P3M3-assessments uit op het portfoliomodel (PfM3) bij het Ministerie van Binnenlandse zaken.

Introductie MoP & P3M3

Een paar jaar geleden verzorgde Global Project Performance de introductie van Management of Portfolios (MoP) en P3M3 (Project Programme Portfolio Management Maturity Model). Beiden zijn internationale marktstandaards op het gebied van portfoliomanagement en organisatiebesturing. In vervolg op de introductie is ieder BZK-onderdeel aan de slag gegaan met de ontwikkeling en inbedding van portfoliomanagement op maat voor de eigen organisatie.

Beleidskader Project Portfoliomanagement BZK

In het I-Beraad van BZK (overleg van de CIO's) zijn afspraken gemaakt over portfoliomanagement. Deze zijn vervat in een Beleidskader Project Portfoliomanagement dat leidend is voor de manier waarop elk organisatieonderdeel portfoliomanagement uitvoert en borgt. Overkoepelend aan het beleidskader kent het ministerie het Portfoliomanagement beleidskader van CIO-Rijk. 

Waar staan we nu?

Een van de gemaakte afspraken bij het Ministere van BZK is om periodiek te toetsen in welke mate de portfoliomanagement volwassenheid is gegroeid en waar verdere verbeterkansen liggen. Om hier uitvoering aan te geven, is eind 2021 een Europese Aanbesteding uitgeschreven voor het uitvoeren van PfM3-assessments bij 10 onderdelen van BZK. Dit betrof zowel beleidsdirecties als uitvoeringsorganisaties.

De opdracht is gegund aan Global Project Performance op basis van inhoud van het voorstel, samenstelling en ervaring van het team, en tenslotte tarief. De uitdaging van deze opdracht was niet zozeer inhoudelijk als wel logistiek van aard. De opdracht moest worden volbracht in een tijdsbestek van slechts twee maanden (februari en maart 2023) met een aanlooptijd van 2 weken.

10 deelnemende organisaties

De P3M3-assessments werden uitgevoerd voor de Directie Ruimte en Leefomgeving, Directie Digitale Overheid en Digitale Samenleving, Logius, Kadaster, SSC-ICT, Rijksvastgoed, Facilitair Management Haaglanden, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, Doc-Direct en P-Direkt. Alle onderdelen hebben een uitgebreide analyse ontvangen ter onderbouwing van de vastgestelde volwassenheidsniveaus en advies om verdere verbeteringen door te voeren. Ieder onderdeel herkende zich in de bevindingen en heeft zich voor genomen om de uitgebrachte adviezen over te nemen en uit te voeren.

De volgende stappen

In de volgende stappen worden verbeterplannen ontwikkeld en uitgevoerd onder regie van het CIO-Office BZK. Vanuit een centraal team worden de onderdelen ondersteund om de verdere verbeterslagen te borgen. Over een tijd kan dan opnieuw worden gekeken of de nieuwe ambities gerealiseerd zijn. Tussentijds wordt de vinger aan de pols gehouden als onderdeel van het actualiseren van plannen, voortgangsrapportages, community of practice sessies en andere communicatie.

Wilt u meer weten over P3M3?

Wilt u meer weten over P3M3 en wat dit voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. We laten u graag enkele voorbeelden van toepassingen zien. Ook kunnen we een eerste blik werpen op de aanpak van uw eigen organisatie en uw eigen verbeterplannen. Neem dan contact op 030 22 11 987 of vul het contactformulier in >>>

 

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze P3M3-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.