Welke training sluit het best aan bij uw vraag: PRINCE2 Foundation of IPMA D?

02-12-2022

U hebt gehoord over de PRINCE2 Foundation- en de IPMA D training. Binnen uw organisatie, of in uw netwerk, is de ene persoon pleitbezorger voor de PRINCE2 Foundation training en de ander voor de IPMA D training. Maar hoe zit het nu precies? En welke training sluit het best aan bij uw doelstellingen? IPMA D of PRINCE2 Foundation?

De leesduur van dit artikel is ongeveer 15 minuten.

1. Wat treft u aan in dit artikel?

In dit artikel zetten we enkele overwegingen uiteen om uw keuzeproces te ondersteunen. Voor beide trainingen geldt dat mensen deel kunnen nemen aan één van onze maandelijkse open trainingen en dat ze incompany kunnen worden georganiseerd.

Wilt u liever direct met één van onze PRINCE2- of IPMA-trainers spreken? Bel dan 030 22 11 987.

2. Doelgroep: voor wie is dit artikel geschreven?

Dit artikel is bestemd voor:

  • Mensen die voor het eerst verantwoordelijkheid dragen of willen gaan dragen voor het leiden van projecten of deelprojecten.
  • Mensen die al ervaring hebben in het leiden van projecten en deelprojecten en die hun ervaring willen onderbouwen met kennis en vaardigheden op basis van de best practices.

Deelnemers aan onze IPMA D- en PRINCE2 Foundation trainingen:

  • Kunnen van alle leeftijden zijn.
  • Beschikken over een MBO+, HBO of WO werk- en denkniveau.
  • Werken in dienst van een werkgever of als ZZP.
  • Werken bij de klant of de leverancier.
  • Werken in de publieke en private sector.
  • Werken in elke functionele discipline van organisaties.
  • Zijn voor ongeveer 50% vrouw en 50% man.

3. Het korte antwoord op de vraag “IPMA D of PRINCE2 Foundation?”

Kies voor een PRINCE2 Foundation training als u steun en structuur nodig hebt om uw project in te richten en beheerst uit te voeren.

Kies voor een IPMA D training als u uw individuele projectmanagement competenties gericht wilt gaan ontwikkelen.

4. Het primaire doel van PRINCE2

PRINCE2 is een projectmanagement methode. Onder een methode verstaan we in dit artikel een gedefinieerde en beproefde manier van handelen om een bepaald doel te bereiken.

PRINCE2 is ontwikkeld met als doel om te borgen dat de managementaanpak van projecten aan breed erkende randvoorwaarden voor succes voldoet. Projecten die conform de principes van PRINCE2 worden gemanaged, hebben een grotere kans van slagen.

PRINCE2 maakt dit mogelijk door middel van onder andere:

  • Gedefinieerde herhaalbare processen die het ontwikkelen van managementroutines ondersteunen.
  • Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden zodat ondubbelzinnig is vastgelegd wie welke verantwoordelijkheid, eindverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid draagt.
  • Een gedefinieerde set van projectmanagementinformatie voor het nemen van besluiten, het beheersen van de voortgang en het rapporteren en communiceren van de voortgang.
  • Een minimale set van projectmanagementtechnieken.
  • Een handleiding om PRINCE2 efficiënt en effectief op maat te maken voor elk type project.

5. Het primaire doel van IPMA

IPMA – International Project Management Association - is geen methode maar een vereniging ter bevordering van succesvol projectmanagement. IPMA-trainingen zijn gebaseerd op IPMA’s Individuele Competentie Baseline, de ICB4.

De ICB4 is ontwikkeld met als doel om te definiëren welke competenties een projectmanager moet hebben om geschikt te worden geacht voor het management van projecten met gedefinieerde complexiteitsniveaus:

  • De ICB definieert wel welke competenties een projectmanager nodig heeft.
  • Maar de ICB schrijft niet voor op welke manier daar invulling aan moet worden gegeven.
  • De ICB is dan ook niet gebonden aan de een of andere methodiek.
  • Het zijn juist de individuele competenties van de projectmanager die centraal staan.

6. PRINCE2 en IPMA: complementair aan elkaar

De afbeelding hierboven laat de relatie tussen PRINCE2 en IPMA goed zien:

  • Het primaire object van PRINCE2 is het project.
  • PRINCE2 levert een geïntegreerde en samenhangende aanpak om het management van je project in te richten.
  • PRINCE2 richt zich hoofdzakelijk op de binnenkant van het project en draagt in het bijzonder bij aan de ontwikkeling van uw technische competenties.
  • In PRINCE2 zitten de ervaringen verwerkt van duizenden projecten en projectmanagers. Je profiteert dus van deze ervaring. En zo kun je er voor zorgen dat de juiste projectmanagement taken op het juiste moment, door de juiste mensen, op de juiste manier worden uitgevoerd. Hierdoor is de kans is kleiner dat je belangrijke zaken over het hoofd ziet.
  • Het primaire object van IPMA’s ICB is de projectmanager.
  • Projectmanagers met aantoonbare kennis, inzichten, vaardigheden en ervaring zijn beter in staat om succesvol in te spelen op uiteenlopende projectsituaties.
  • Iemand met kennis of certificaat van PRINCE2 maar geen passende gedragsvaardigheden of ervaring zal moeite hebben om een project succesvol te managen.
  • PRINCE2 en IPMA zijn dus complementair aan elkaar.

7. Verdere overwegingen bij uw keuze voor de PRINCE2 Foundation of IPMA D

Kies voor een PRINCE2 Foundation training als u steun en structuur nodig hebt om uw project in te richten en beheerst uit te voeren:

  • Dit is meestal met name van belang voor mensen die nog geen projectmanagementervaring hebben en nog niet goed weten wat een project precies is.
  • Met een PRINCE2 Foundation training hebt u op korte termijn “grond onder de voeten”.
  • Een PRINCE2 Foundation training duurt slechts 2 dagen en vereist slechts 2 a 3 dagen zelfstudie.
  • De investering in een PRINCE2 Foundation training bedraagt slechts 50% van een IPMA D training.

Een andere overweging is uiteraard dat projecten binnen uw organisatie worden gemanaged op basis van PRINCE2 of dat uw opdrachtgevers om PRINCE2-certificering vragen.

Kies voor een IPMA D training als u uw individuele projectmanagement competenties – zowel hard skills als soft skills - gericht wilt gaan ontwikkelen:

  • U hebt al een aardig basisbegrip van wat een project is en wat projectmanagement is.
  • U hebt al ervaring in (deel-)projecten en het leiden ervan maar u hebt nog niet de theoretische kennis op basis van de IPMA-standaard.
  • U wilt een persoonlijk ontwikkelplan (POP) maken en de ICB4 benutten om uw kennis, inzichten, vaardigheden en competenties in kaart te brengen.
  • Een IPMA D training duurt 4 dagen en vereist tussen de 6 en 8 dagen zelfstudie ter voorbereiding op het IPMA D examen. De studielast is dus beduidend zwaarder dan die van de PRINCE2 Foundation training.
  • De investering in een IPMA D training inclusief examen is bovendien ongeveer twee keer zo hoog als de investering in een PRINCE2 Foundation training inclusief examen.

Een andere overweging is dat uw organisatie IPMA-trainingen als standaard hanteert of dat uw opdrachtgevers om IPMA-certificeringen vragen.

8. Ik wil graag beide trainingen doen: welke moet ik eerst doen?

Als u beide training graag wilt doen dan adviseren we dat u eerst de PRINCE2 Foundation training volgt en het examen aflegt. Dan staat de basis als een huis. Vervolgens neemt u deel aan de IPMA D training. In deze training legt u een complete en tijdloze basis voor de rest van uw loopbaan in projectmanagement. U ontwikkelt de vaardigheden die u nodig hebt om in elke projectsituatie benodigde competenties gericht in te zetten: zowel technische competenties als contextuele en gedragscompetenties.

9. Enkele PRINCE2-misverstanden

 • Is PRINCE2 bureaucratisch? Neen, juist niet. PRINCE2 benadrukt dat je de methodiek op maat moet maken voor de projectomgeving: efficiënt en effectief.
 • Is PRINCE2 alleen voor waterval projecten? Zeker niet. PRINCE2 is toepasbaar op zowel voorspelbare of planbare projecten, agile projecten en hybride projecten (de combinatie van beiden).
 • Is PRINCE2 alleen voor IT? Neen. PRINCE2 is toepasbaar op projecten binnen elke functionele discipline.
 • Is PRINCE2 alleen voor ondernemingen? Neen. PRINCE2 is toepasbaar in elke sector: private sector, publieke sector en semipublieke sector.
 • Is PRINCE2 alleen voor grote projecten? Neen. PRINCE2 is toepasbaar binnen projecten van elke schaal en elk complexiteitsniveau. De kunst is om de methode adequaat op maat te maken voor een specifiek project.

10. Enkele IPMA-misverstanden

 • Is IPMA een methodiek? Neen. IPMA is een projectmanagementvereniging. IPMA staat voor International Project Management Association.
 • Kun je IPMA implementeren? Neen. Maar je kunt het gedachtengoed – en dan met name de ICB - wel gebruiken:
  • Als input voor het vorm geven van de aanpak van de organisatie.
  • Als input voor een HRM-systematiek voor projectmanagers met functieprofielen en -eisen, functioneringsgesprekken, persoonlijke ontwikkelplannen, personeelsadvertenties.
  • Om eisen te stellen aan opdrachtnemers en leveranciers van uw organisatie die projectmatig diensten en producten leveren.

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt telefonisch van gedachten wisselen met één van onze projectmanagementspecialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.